วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551

เอกสารอ้างอิง

ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ. “รายงาน RFID(Radio Frequency Identification) .” เข้าถึงจาก :
http://www.student.chula.ac.th/~49801110/RFID.pdf สืบค้น 28 สิงหาคม 2551.

ปรเมศวร์ กุมารบุญ. “มารู้จัก RFID เทคโนโลยีนี้ จะพลิกโลก.” เข้าถึงจาก : http://www.marinerthai.com/forum/index.php?topic=757.msg2069 สืบค้น 1 กันยายน 2551.

ศูนย์พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม. “รู้จักกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี.” เข้าถึงจาก : http://www.rfid.thai.net/rfid_contest/link/rfid_booklet.pdf สืบค้น 1 กันยายน 2551.

ศูนย์เทคโนยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. “แนวทางการพัฒนา RFID สำหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการ.”

สมนึก สมชัยกุลทรัพย์. “ตัวอย่างและประสบการณ์การนำเทคโนโลยี RFIDมาใช้ในธุรกิจและในชีวิตประจำวัน.” เข้าถึงได้จาก : http://www.tnsc.com/RFID.pdf. สืบค้น 28 สิงหาคม 2551.

ไม่มีความคิดเห็น: