วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551

เครื่องอ่าน (Reader)

          หน้าที่หลักของ Reader คือ การเชื่อมต่อกับ Tag เพื่อทำการอ่าน หรือ เขียนข้อมูลในลงใน Tag ด้วยสัญญาณความถี่วิทยุ แล้วทำการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล ถอดรหัสสัญญาณข้อมูลที่ได้รับ โดย
          ภายใน Reader จะประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้
          1. ภาครับและส่งสัญญาณวิทยุ (Tranciever)
          2. ภาคสร้างสัญญาณพาหะ (Carrier)
          3. ขดลวดที่ทำหน้าที่เป็นสายอากาศ (Antenna)
          4. วงจรจูนสัญญาณ (Tuner)
          5. หน่วยประมวลผลข้อมูล (Processing Unit)

โครงสร้างภายใน Reader

ไม่มีความคิดเห็น: